Family Hominidae


Gorilla...Gorilla gorilla*
Pygmy Chimpanzee (Bonobo)...Pan paniscus*
Common Chimpanzee...Pan troglodytes*
Orang-Utan...Pongo pygmaeus*

[The Primata] [Primate Fact Sheets] [Primate Evolution] [Primate Taxonomy] [Primate Conservation] [Primate Links] [Primate Definitions] [Email Me]